Grönyteskötsel

Skötsel av park- och utemiljöer

Markkompaniet erbjuder mycket kompetent skötsel av gröna och hårdgjorda ytor.  Vi tar hantering av växter på stort allvar och har landskapsingenjörer och skolade trädgårdsarbetare representerade i alla led, från företagsledning, via arbetsledning ända ut i bland våra yrkesarbetare. Det garanterar att er utemiljö alltid får rätt vård, utförd på rätt vis och i rätt tid. Vi eftersträvar alltid att arbeta med naturen, på naturens egna villkor, istället för att på mer hårdhänt sätt försöka bemästra den.

När det gäller vegetation så klarar vi det mesta, vare sig det gäller blomsterurnor, rabattskötsel, finparker eller snöröjning och trädvård, ovan eller under jord. Vi kan hjälpa er med all typ av beskärning och trädfällning

Vi kan även hjälpa er med att upprätta skötselplaner och trädvårdsplaner för er utemiljö.

Våra skötselkunder är bl.a. bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, industriföretag, kommunala bostadsföretag och kommunala förvaltningar.